Nowa ustawa o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach

W dniu 15 lipca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o obligacjach, która jest zdecydowanie bardziej uporządkowana i precyzyjna niż jej poprzedniczka.

Najważniejsze zmiany to:

 • doprecyzowanie listy podmiotów uprawnionych do emitowania obligacji,Paragraph mit Lupe
 • pojawienie się nowych rodzajów obligacji:
  • obligacje podporządkowane – w przypadku upadłości emitenta wierzytelności z nich wynikające są spłacane w ostatniej kolejności, po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań emitenta
  • obligacje wieczyste – oferują regularna wypłatę kuponu i nie mają określonej daty wykupu – stanowią więc rentę wieczystą, jednak w przypadku opóźnienia płatności kuponu obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu tych obligacji,
 • okres przedawnienia roszczeń z obligacji został wprost określony na 10 lat,
 • ustalono, ze wysokość oprocentowania obligacji może być wyższa niż 4-krotność stopy lombardowej NBP,
 • cały rozdział został poświęcony zgromadzeniu obligatariuszy, które może zmieniać warunki emisji obligacji,
 • doprecyzowano również zapisy związane z administratorami zabezpieczeń.

Więcej informacji w serwisie http://www.pib-obligacje.pl/ Przeczytaj i 40153160_ustawa-o-obligacjach-komentarz_2_250x357_FFFFFF_pad_0zapoznaj się ze zmianami w zakresie:

 • Termin przedawnienia roszczeń z obligacji
 • Odsetki maksymalne
 • Zgromadzenie obligatariuszy
 • Precyzyjne określenie potencjalnych emitentów obligacji
 • Nowe rodzaje obligacji
 • Zabezpieczenie obligacji